BIP - ZMID > Menu Przedmiotowe > Ochrona danych osobowych > Ochrona danych osobowych

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

Poniżej znajdziecie Państwo "Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w Zarządzie Miejskich Inwestycji Drogowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych z siedzibą: 01-909 Warszawa, ul. Sokratesa 15.

2) Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iod@zmid.waw.pl.

3) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c i e Rozporządzenia.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

a) realizacji ustawowych i statutowych zadań Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych;

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zarządzie Miejskich Inwestycji Drogowych;

c) innych regulowanych odpowiednimi przepisami prawa.

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

a) podmioty upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych;

b) organy państwowe lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;

c) podmioty, którym przekazanie Pani/Pana danych następuje na podstawie Pani/Pana zgody lub wniosku;

d) podmioty na podstawie zawartej umowy, w ramach której istnieje konieczność udostępnienia danych osobowych;

e) inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w ramach dokumentacji prowadzonej przez ZMID w formie papierowej lub elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Zarządzie Miejskich Inwestycji Drogowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

12) Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 
 
Wprowadził BZMW/bip.pgorecki 25-05-2018
Aktualizujący bzmw/bip.pgorecki 25-05-2018
Zatwierdzający Ziemicki Rafał 29-05-2018
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-05-2018
Liczba odwiedzin: 980
Rejestr zmian