Kanał Wyżej
Przedmiot działalności

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych został powołany uchwałą Nr XXXIV/1024/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 roku. ZMID wykonuje zadania miasta obejmujące przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego. 
Do zadań ZMID należy w szczególności:
1) opracowywanie projektów planów finansowania budowy i przebudowy dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, powierzonych ZMID do realizacji,
2) bieżąca współpraca i przekazywanie informacji o sporządzonych planach Zarządowi Dróg Miejskich, innym jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy i komórkom organizacyjnym Urzędu m.st. Warszawy uczestniczącym w procesie przygotowania planów inwestycyjnych miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3) wykonywanie zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej lub innych powierzonych do realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budowa lub przebudowa dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz drogowej infrastruktury technicznej:
a) opracowywanie dokumentacji technicznej,
b) prowadzenie działań związanych z wykupem i pozyskaniem gruntów niezbędnych dla realizacji inwestycji,
c) pozyskiwanie dokumentów i zezwoleń koniecznych dla uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia procesu inwestycyjnego,
d) pełnienie funkcji inwestora lub inwestora zastępczego,
e) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska powstającym lub mogącym powstać w wyniku działań związanych z budowa lub przebudowa dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
f) prowadzenie stałego nadzoru nad wykonawcami inwestycji oraz dokonywanie odbiorów technicznych,
g) dokonanie przy udziale przyszłego użytkownika (zarządcy) odbiorów inwestycji oraz przekazywanie ich do użytkowania,
h) dokonywanie rozliczeń finansowych inwestycji zgodnie z przepisami oraz obowiązująca w tym zakresie procedura w Urzędzie m.st. Warszawy,
i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej inwestycji oraz innych dokumentów koniecznych dla przekazania inwestycji w użytkowanie oraz dalszej eksploatacji właściwemu zarządowi drogi lub innemu podmiotowi właściwemu do jej przejęcia po wybudowaniu,
4) wykonywanie innych zadań związanych z budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej, technicznej lub komunikacyjnej, zleconych przez Prezydenta m.st. Warszawy.

 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Przedmiot działalności

Wersja standardowa